+44(0)7811208056

Pen Coed Publishing​ - buy your books direct from a local publisher based in Wales


Pen Coed Publishing - prynwch eich llyfrau’n syth gan gyhoeddwr lleol sydd wedi'i lleoli yng Nghymru


Happy New Year!

Blwyddyn Newydd dda!


Pen Coed Publishing, online books, Amazon UK

From Hiking in Wales, Guides on Arts and Crafts, WWII and Gulf War Military History, to Risk Management in Business, we have a book title for you

O Heicio yng Nghymru, Celf a Chrefft, yr Ail Ryfel Byd a Rhyfel y Gwlff, i Reoli Risgiau neu Ymddeoliad Cynnar, mae gennym lyfr i chi


Newydd ddechrau cyfieithu i'r Gymraeg!

Find a book and order online here or at Amazon UK

Dewiswch lyfr ac archebwch ar-lein yma neu yn Amazon UK

FSB member, small firms,

Welcome to Pen Coed Publishing - the place to buy your non-fiction books direct from the publisher

Croeso i Pen Coed Publishing - y lle i brynu eich llyfrau ffeithiol yn uniongyrchol gan y cyhoeddwr.

STOP PRESS


See some of our articles in recent editions of Aber​ystwyth EGO magazine - look out for some great Book Reviews for our authors too.

Gweler rhai o'n herthyglau, gan gynnwys Focus on Travel, mewn rhifynnau diweddar o gylchgrawn Aberystwyth EGO magazine – cadwch lygad am Adolygiadau Llyfrau gwych i'n hawduron.

Read the latest magazine issues for January 2022 at www.ego.today/jan22  
Open Book Newsletters   - sign up through Contact Us form to get it delivered direct to your inbox. Remember, you are free to share it with others. Download Newsletter, as pdf, on Extra Resources page 

Open Book Newsletter - cofrestrwch gyda’r ffurflen Contact Us, lawrlwythwch hi fel pdf ar dudalen Extra Resources, neu darllenwch hi ar-lein


Our latest FREE GIVEAWAY/Ein CYNNIG diweddaraf AM DDIM  

send a message via the Contact Us form with "Early Retirement" 

in the subject line for the draw to get a free copy of Gary's book

Anfonwch neges drwy'r Ffurflen Contact Us gydag "Ymddeol yn Gynnar" yn y llinell pwnc i gael cyfle i ennill copi am ddim o lyfr Gary

 "A New Life Emerging from Early Retirement"To find out more about each book we publish, our Authors, our Editing service and to sign up for our regular Newsletter, follow the links from the "About Us" page

I gael gwybod mwy am bob llyfr rydym yn ei gyhoeddi, ein hawduron, ein gwasanaeth Golygu ac i gofrestru ar gyfer ein Cylchlythyr rheolaidd, dilynwch y dolenni o'r dudalen "Amdanom Ni".

Go to "About Us" page to find out more 

Ewch i dudalen "About Us" i ddarganfod mwy

This is the definitive How-To craft book on using a Peg Loom to weave textile designs using a range of materials. Ideal for any age group, or those with reduced dexterity, it is a simple process that takes up less room than a conventional loom.

Y llyfr ‘Sut i Wneud’ diffiniol ar wehyddu gyda Gwŷdd Pegiau gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau. Mae hwn yn ddelfrydol i unrhyw grŵp oedran, neu i'r rhai sydd â llai o ddeheurwydd, ac mae'n broses syml sy'n cymryd llai o le na gwŷdd confensiynol.

A companion book to the craft book on Peg Loom Weaving, this starts from the basics of 'wet felting' where fibres are set out and worked by hand until they shrink and matte together to form a piece of fabric. No special equipment needed and great for all ages. 

Llyfr cydymaith i Peg Loom Weaving, mae hwn yn esbonio 'ffeltio gwlyb' lle mae ffibrau’n cael eu gosod allan, yn cael eu gweithio â llaw nes eu bod yn crebachu ac yn asio yn ei gilydd i ffurfio darn o ffabrig. Nid oes angen offer arbennig. Gwych i bob oedran. 

An uplifting Memoir of a Canadian who moved to live in the rural county of Ceredigion, Wales. Anita will inspire you as you she talks of the things she did to become part of the local community, including lots of her seasonal recipes.


Cofiant i godi’r galon am fenyw o Ganada a symudodd i fyw yng nghefn gwlad Ceredigion. Mae Anita yn ysbrydoli'r darllenydd wrth siarad am ffyrdd o ddod yn rhan o'r gymuned leol, ynghyd â llawer o'i ryseitiau tymhorol.

Personal stories from POWs held by the Japanese during WWII, and from their families who were waiting for news of them. While the war ended in Europe in May 1945, it was still raging in the Far East until August 1945. With a brief history of events, it is a sobering account of the 'forgotten' POWs. Military History

Straeon personol carcharorion rhyfel a ddaliwyd gan y Japaneaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd, a'u teuluoedd a arhosodd am newyddion amdanynt. Daeth y rhyfel i ben yn Ewrop ym mis Mai 1945 ond roedd yn dal i fynd yn y Dwyrain Pell tan Awst 1945. Hanes byr am ddigwyddiadau, mae'n gyfrif sobreiddiol am y carcharorion rhyfel 'Anghofiedig'

If you fancy taking up the challenge of a long-distance trek, this is the book to help you put it into practice. Wye Valley Way is 136 miles, from Chepstow to Plynlimon, and can be done in 15 days with careful planning. Tips to prepare and train, notes on B&B's along the way, plus old paintings of Welsh towns you pass through. Time for a challenge?!

Awydd her taith gerdded bell? Taith D​yffryn Gwy - mae’n bosibl cerdded 136 o filltiroedd, o Gas-gwent i Bumlumon mewn 15 diwrnod os cynlluniwch yn ofalus. Awgrymiadau am baratoi a hyfforddi, nodiadau ar Wely a Brecwast ar hyd y ffordd, ynghyd â hen baentiadau o drefi yng Nghymru y byddwch yn pasio drwyddynt. 

Aimed at small firms with limited expertise in-house, this is the ideal Checklist approach to help you set up a system to identify, control, and manage a range of risks to the business. The charts/tables are also available to download free (see additional resources page) to help you work through the book.  

Wedi'i anelu at gwmnïau bach gydag ychydig o arbenigedd mewnol, dyma'r Rhestr Wirio ddelfrydol i helpu i sefydlu system i nodi a rheoli nifer o risgiau i'r busnes. Mae siartiau/tablau ar gael i'w lawrlwytho am ddim (gweler tudalen Additional Resources) i'ch helpu i weithio eich ffordd drwy'r llyfr.

This is the practical guide to planning for early retirement, full of tips and suggestions from Gary to ensure you get the best out of your opportunities. All based on the author's experience so an ideal starting point for your life plan


Canllaw ymarferol ar gynllunio ar gyfer ymddeol yn gynnar, yn llawn awgrymiadau ac argymhellion i sicrhau eich bod yn manteisio ar bob cyfle. Mae’n seiliedig ar brofiad yr awdur felly mae’n fan cychwyn delfrydol ar gyfer eich cynllun bywyd

Operation Safe Haven, Gulf War, military history


Iraqi Kurdistan - New Horizons

This is the true story of how important the civilian volunteers were in helping to establish a Safe Haven for Iraqi Kurds during the Gulf War. A lot has been said about Operation Safe Haven being a military success, but nothing about how volunteers like the author, David, won the trust of the Kurds. 

Stori wir ynglŷn â pha mor bwysig oedd gwirfoddolwyr sifil a fu’n helpu i sefydlu Hafan Ddiogel ar gyfer Cwrdiaid Irac yn ystod Rhyfel y Gwlff. Dywedwyd llawer am Operation Safe Haven a’r ffaith ei fod yn llwyddiant milwrol, ond dim byd am y ffordd y sicrhaodd gwirfoddolwyr fel yr awdur, David, ymddiriedaeth y Cwrdiaid. 

Future features

Tips on writing non-fiction cover questions like - "what exactly do you want the reader to know/ think/ feel after they have read your book?" This helps to keep the focus clear. 


Awgrymiadau ar gyfer ysgrifennu cwestiynau ar gyfer llyfrau ffeithiol fel "beth ydych chi am i'r darllenydd ei wybod/ feddwl/ deimlo ar ôl iddynt ddarllen eich llyfr? Mae hyn yn helpu i gadw'r ffocws yn glir.

Editing services, edit your book


Have you started to write your own non-fiction book and want some professional editing to get it print-ready? 


We do a free initial read-through to see what level of editing is needed. This is an example of a Family History we edited, and we did all the work to get David's book ready to publish. For more information, see the Editing page


Ydych chi wedi dechrau ysgrifennu eich llyfr ffeithiol eich hun ac eisiau i rywun ei olygu’n broffesiynol yn barod i'w argraffu?

Rydym yn cynnig darlleniad cychwynnol am ddim i weld pa lefel o olygu sydd ei hangen. Dyma enghraifft o Hanes Teuluol a olygwyd gennym. Gwnaethom yr holl waith i gael llyfr David yn barod i'w gyhoeddi. Mae rhagor o wybodaeth yma Editing Page.   


4th Newsletter May 2021


Open Book 4 


If you would like to buy a gift for someone but not sure what they would like, we have Gift Vouchers that can be to any value - £10 is a good option. 


We can post them direct to you or the recipient.  


Os hoffech chi brynu anrheg i rywun ond ddim yn siŵr beth yr hoffen nhw ei gael, beth am Dalebau Anrheg ( £10 unrhyw werth ar gael). Gallwn eu postio'n uniongyrchol atoch chi neu at y derbynnydd.

Time for a Virtual Book Fair

As we are slowly emerging from travel restrictions in 2021, many events are still cancelled or delayed until next year, including Book Fairs.


Instead of meeting up with you all, talking about the books and answering questions, (as well as taking card payments of course!) we will have to rely on our Virtual Book Fair.


Also look through the individual book pages here on our website, which include  details about how to order, sign up for the Newsletter, and also use the Contact Form to ask any questions.

book, publisher, book fairs,

See the Virtual Book Fair video from the link below

Virtual Book Fair

What our customers are saying

The more I get to know you-little by little -the more I am utterly in awe at your extraordinary range and depth of talents and your generosity.

You make everything OK and possible.

I know how much work you have put into Badly Chopped Carrots. 

Po fwyaf yr wyf yn dod i'ch adnabod – fesul ychydig – y mwyaf yr wyf yn edmygu eich amrywiaeth ryfeddol o ddoniau a’ch haelioni. Rydych chi'n gwneud i bopeth deimlo’n iawn ac yn bosibl. Rwy'n gwybod faint o waith rydych chi'n ei wneud Badly Chopped Carrots 

Author Anita Rogers Burrell to our Editor, Dr Jacqueline Jeynes, on publication of her book 2019

How to order and pay for books

Sut i archebu a thalu am lyfrau

There are various ways to buy any of the books published by Pen Coed Publishing
  • Buy online through Amazon UK where you can order and pay postage - books are delivered within the UK within 3-4 days but may take longer if address is overseas. Use the Link button on each Book Title page
  • Archebwch drwy Amazon UK, yn cynnwys tâl postio - danfonir llyfrau o fewn 3-4 diwrnod (yn hirach os yw’n gyfeiriad tramor). Defnyddiwch y botwm Cyswllt ar bob tudalen Teitl Llyfr
  • If you have a PayPal account, you can order using our email address as Payee. Remember to include your postal address - it is also helpful if you email us to confirm you have placed an order
  • Oes gennych chi gyfrif PayPal? Archebwch gan ddefnyddio ein cyfeiriad e-bost fel Talai. Cofiwch - cynhwyswch eich cyfeiriad post ac anfonwch e-bost atom i gadarnhau eich bod wedi archebu
  • You can email us direct to order books and pay by Bank transfer, or get an individual link to pay by Debit or Credit card
  • E-bostiwch ni’n uniongyrchol i archebu llyfrau a thalwch drwy drosglwyddiad Banc neu ddolen ddiogel i dalu gyda cherdyn Debyd / Credyd
  • We have Card Payment facilities at Book Fairs and Book Signing events - look out for details of events on Twitter and Facebook and on this site. Sign up for the Newsletter to get details in plenty of time.
  • Cyfleusterau Talu â Cherdyn mewn Ffeiriau Llyfrau / digwyddiadau Llofnodi Llyfrau - Cofrestrwch i dderbyn y Cylchlythyr er mwyn cael manylion.
  • If you are a commercial buyer for libraries or book shops, you can order on the Libraries and Bookstore pages or directly through distributors Gardners Books 
  • Prynwr masnachol? Archebwch ar y tudalennau Llyfrgelloedd a Siop Lyfrau neu'n uniongyrchol trwy ddosbarthwyr Gardners Books 

Links to other useful sites, free downloads and articles

Book titles are featured under different tabs depending on their topic - easier to search! 

See a list of other sites on the "Extra Resources" page

Gweler rhestr o safleoedd eraill ar y "Extra Resources" Dudalen